Charlotte Johannesson

September, 2014

Utställningen Attack på Petra Lilja Designgalleri visar ett urval av Charlotte Johannessons textila verk, från vävning och screentryck till knyppling, från slutet av 60-talet till slutet av 90-talet. Hennes sätt att använda textil för att skapa politiskt laddade affischliknande bilder var väldigt nyskapande då och är fortfarande relevant i dag.

Redan från början av Charlotte Johannesons treåriga utbildning i vävning i början av 60-talet visste hon att hon ville använda textil för att göra bilder. Ingen annan höll på med detta då och Johannesson fann inspiration i vävaren och konstnären Hanna Ryggens verk. Medan hennes klasskamrater ville lära sig att väva servetter hade Johannesson något helt annat på gång. Hon var intresserad av samhällsfrågor, av politik, och ville skapa bilder laddade med innehåll.

Charlotte Johannesson och hennes man Sture var centralfigurer i den svensk alternativrörelsen under 1960-, 70- och 80-talen. I början av 60-talet, grundade Charlotte sin vävstudio tillika företag “Cannabis”, som sedan förvandlades till parets gemensamma verkstad och utställningslokal, ett informellt nav och en mötesplats för undergroundkulturen i Malmö. Senare startade de Digitalteatern (1981-1985), en banbrytande datorgrafikstudio.

Charlotte Johannesson har experimenterat med olika tekniker i sitt bildskapande till exempel en förenklad Jaquardvävning där mönstret designas med hjälp av ett hålkort. Steget mellan Johannessons vävning och hennes och Stures banbrytande datorbaserade arbete under 70-talet är inte särskilt stort. Faktum är att de första datorerna byggdes efter hur en vävstol fungerar. Charlotte ville använda sig av denna likhet mellan de två maskinerna – på datorn fanns 239 pixlar horisontellt och 191 pixlar vertikalt, precis motsvarande vävstolens format. Forskningen som ledde fram till paret Johannessons samarbete Digitalteatern, startade 1978, samma år som Charlotte bytte sin väggbonad “I’m no Angel” mot parets första persondator.

bild 3 CharlotteJohannesson_PetraLiljaDesigngalleri

From the beginning of Swedish artist Charlotte Johannesson’s formal training in weaving, she knew that she wanted to use the medium for making images. No one else was really doing this in the early 1960’s and Johannesson found inspiration in the iconic weaver and artist Hanna Ryggen. While her class mates where there to learn how to weave napkins Johannesson had something else going on. She was interested in the real world, in politics, and wanted to create images and text loaded with content.

Charlotte Johannesson and her husband Sture were central figures in Swedish counterculture of the 1960s, ‘70s and ‘80s. In the early 1960s, Charlotte founded her weaving workshop and company named “Cannabis”, which in the mid-1960s turned into the couple’s communal workshop and exhibition space, soon becoming an informal hub for the Malmö underground – a kind of psychedelic salon. Later, they started the Digital Theater (active 1981-85), a pioneering computer graphics studio.

Petra Lilja Design Gallery is exhibiting textile works by Charlotte Johannesson ranging from weaving and screen printing to lace making made from the late 1960’s to the late 1990’s. Her way of using textile to create politically charged poster-like images was very innovative and is still relevant today.

Charlotte Johannesson has experimented with different techiques to make images, like a simplified jacquard weaving based on the principle of controlling the loom and the design with a punch card. The step between Johannesson’s weaving practice and her and Sture’s pioneering computer based work in the 70’s is not very big. In fact, the Jacquard loom was an early conceptual model for the computer. She wanted to make use of what she thought was a great synchronicity between the two machines – on the computer there were 239 pixels on the horizontal side and 191 pixels on the vertical side, exactly what Johannesson had in the loom when she was weaving. Charlottes and Stures research led to their collaboration the Digital Theater, founded in 1978. The same year, Charlotte traded her loom “I’m no angel” for the couples first “personal” computer.